Analogies

Enamel on poster board (88cm x 60cm)

VULCANO
VULCANO
VORTEX
VORTEX
TSUNAMI
TSUNAMI
SPACE
SPACE
PIRAMYD
PIRAMYD
MYSTERY
MYSTERY
METEORITE
METEORITE
ISLAND
ISLAND
EARTHQUAKE
EARTHQUAKE
DESERT
DESERT